Sie sind hier

Pit Schwartz

Steesel-Mëlleref Heeschdref

26 Joer

Chimie Student zu Louvain-la-Neuve
Engagéiert an de Scouten "Wëll Sai Steesel" an an der Steeseler Musek

Ech wunnen zu Heeschdref, sinn zu Steesel an d’Primärschoul gaangen an hu meng Première 2013 am LGL gemaach. Momentan sinn ech zu Louvain-la-Neuve op der Uni a studéieren do zënter 4 Joer Chimie.

Iwwert de Weekend sinn ech bei de Steeseler Scouten aktiv. D’Scoute bedeite mir ganz vill an ech sinn ëmmer erëm begeeschtert, wann ech gesinn, wéi aus menge fréiere Wëllefcher verantwortungsvoll Explorer a Cheffe ginn.  

A menger Fräizäit spillen ech Trompett an der Steeseler Musek an och soss iwwerall, wou ech gebraucht ginn.

Mir läit den Ëmweltschutz um Häerz an ech engagéiere mech, dass an Zukunft nach vill méi am Beräich vum Recycling gemaach gëtt. Ech si géint d’Liewensmëttelverschwendung a fannen, dass regional Produiten nach méi attraktiv gemaach solle ginn.


J’habite à Heisdorf, j’ai fréquenté l’école primaire à Steinsel et j’ai fait mon BAC en 2013 au LGL. Actuellement je suis à l’université de Louvain-la-Neuve où j’étudie la chimie depuis 4 ans.

Les week-ends je m’occupe des scouts à Steinsel. Ils sont très importants à mes yeux et je suis toujours enthousiaste de voir comment mes anciens louveteaux se transforment en exploreurs ou chefs responsables.  

Je joue de la trompette dans l'Harmonie de la Commune de Steinsel et partout où on a besoin d'une trompette.

La protection de l’environnement est mon cheval de bataille et je m’engage à ce que davantage de progrès soit fait en matière de recyclage dans le futur. Je suis contre le gaspillage alimentaire et je suis d’avis qu’il faudrait rendre les produits régionaux encore plus attractifs.