Sie sind hier

Patrick Olm

Steesel-Mëlleref Heeschdref

49 Joer

Clerc de notaire
Jugend- a Sportskommissioun

Ech sinn den 23. Oktober 1970 an der Stad Lëtzebuerg gebuer.

Meng Kannerzäit a meng Jugend hunn ech zu Walfer verbruecht. Niewent menger Schoul hunn ech am Walfer Foussball gespillt, a war och do Jugendtrainer.

Zënter 14 Joer wunnen ech zu Heeschdref, a si Papp vun 2 aus Korea adoptéierte Jongen, de Yannick (13 Joer) an den Noah (11 Joer).

Vun 1998 bis 2015 hunn ech beim Notaire Joseph Elvinger als „clerc de notaire“ geschafft. Zënter dem Doud vum Här Elvinger schaffen ech beim Notaire Kolbach zu Réiden/Atert.

Während e puer Joer hunn ech och zu Steesel d’Foussballjugend trainéiert a war Member vun der Jugendkommissioun vum FC Alisontia Steesel.

Nach haut sinn ech an der Sport- a Jugendkommissioun vun der Steeseler Gemeng aktiv.

Meng Hobbyen sinn de Foussball an ech reese gär.


Je suis né le 23 octobre 1970 à Luxembourg-ville.

J’ai passé mon enfance et ma jeunesse à Walferdange. J’y suis allé à l’école et j’ai aussi joué au football, pour ensuite devenir l’entraîneur des jeunes.

Depuis 14 ans j’habite à Heisdorf et je suis le papa de 2 garçons coréens adoptés: Yannick (13 ans) et Noah (11 ans).

J’ai occupé le poste de clerc de notaire entre 1998 et 2015 auprès de Maître Joseph Elvinger. Depuis son décès, j’exerce cette même fonction auprès du notaire Kolbach à Rédange/Attert.

Pendant quelques années, j’ai également entraîné les jeunes au club de foot de Steinsel et j’étais aussi membre de la Commission des Jeunes du FC Alisontia Steinsel.

Je suis encore actif dans la commission des Sports et des Jeunes de la Commune de Steinsel.

A part ma passion pour le football, j’adore également voyager.