Sie sind hier

Josette Rausch-Lahure

Steesel-Mëlleref Heeschdref

60 Joer

Infirmière
Fairtrade-Grupp
Sozialkommissioun a Kommissioun "relations intergénérationnelles"
Vizepresident DP Steesel

Am Süden vu Lëtzebuerg gebuer, wunnen ech mat menger Famill elo schonns 30 Joer hei zu Steesel.

Et ass mer wichteg net nëmmen op enger Plaz ze wunnen, mee och mech do ze engagéieren, fir d‘Liewen do mat ze beaflossen. De Kontakt mat Leit vun allen Altersgruppen an allen Nationalitéiten mécht mer Freed a gëtt mer ëmmer erëm nei Denkustéiss.

Bal 20 Joer war ech bei de Steeseler Scouten aktiv (Grënnungsmember, duerno Sekretärin an du Presidentin).

Iwwer Joeren hunn ech mech an de Kommissiounen vun eiser Gemeng engagéiert (Drogenpreventiounsgrupp, Äuslännerkommissioun, 3. Alter, Integratioun- a Familljenkommissioun).

Dem soziale Veraarme vun de Leit virbauen ass fir mech wichteg : Net nëmmen bei eelere Matbierger, mee och bei Fraen an auslännesche Matbierger. D’Chance déi mer hunn, hei an der Gemeng mat esou vill verschiddene Nationalitéiten zesummenzewunnen, kënnt fir mech eng Basis sinn, aner Sproochen a Kulturen besser kennenzeléieren, duerch Austausch a kulturell Owenter.

Duerch eng Gesellschaft déi op ass fir de Matmënsch, seng Kultur a seng Identitéit, kann eist Zesummeliewen sech eigentlech nëmmen beräicheren.


Née au sud du pays, je vis à Steinsel avec ma famille depuis 30 ans déjà.

La commune où j’habite est plus qu’un simple lieu de résidence pour moi. Je tiens à m’y engager pour contribuer au développement de la vie communale. J’aime le contact avec des gens de tout âge et de toute nationalité, et ces contacts m’ouvrent de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons.

Pendant presque 20 ans j'étais active auprès des scouts de Steinsel (membre fondateur, ensuite secrétaire et puis présidente du comité).

Depuis de nombreuses années, je me suis engagée dans diverses commissions de notre commune (Groupe de Prévention à la Toxicomanie, Commission des Etrangers, Commission du 3e âge, Commission de la Famille et aux Relations Intergénérationnelles).

La lutte contre l’appauvrissement social me tient tout particulièrement à coeur. Cela ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais aussi pour les femmes et les étrangers de la commune. La chance d’habiter dans une commune avec tant de nationalités différentes pourrait être la base pour en apprendre plus sur d’autres cultures et d’autres langues, à travers des échanges et des soirées culturelles.

Une société ouverte à tout le monde, chacun avec sa propre culture et sa propre identité, ne peut qu’enrichir notre vie commune.