Sie sind hier

Isabelle Kass

Steesel-Mëlleref Heeschdref

49 Joer

Geschäftsfra Bijouterie Kass-Jentgen et fils
Administrateur vum Stater Geschäftsverband

Ech wunnen zënter Abrëll 2010 mat mengem Partner Paulo Muacho a mat eisem Jong Thomas (7 Joer) zu Mëlleref, wou mir d’alldeeglecht Liewen schätzen, dat mir an der Gemeng hunn. Mir hunn hei d’Liewensqualitéit vun engem Duerf wou all Mënsch sech kennt, mee mir hunn awer och d’Virdeeler vun enger Stad: Supermarché, Apdikt, Bäckerei, Dokteren, Restauranten a bekannten a beléiften Sportsveräiner.

Ech hu Studien fir Iwwersetzer (Langues Etrangères Appliquées) zu Stroossbuerg gemaach, an hunn duerno 1996 am Familljebetrieb, der Bijouterie Kass-Jentgen, ugefaang mat schaffen. Et sinn also schonns 21 Joer wou ech am Geschäft, an all Dag mat ville Leit a Kontakt sinn. Vun Natur aus e gesellegen a froue Mënsch, hunn ech mäi Beruff gär. Ech sinn engagéiert am Stater Geschäftsverband a si Member vum Rotary Club. Ech sinn och neierdéngs aktiv an der Steeseler DP-Sektioun, well ech mech nach méi am Gemengeliewen asetze wëll, nach méi no bei de Leit wëll sinn fir hir alldeeglech Problemer ze léisen fir esou déi Liewensqualitéit an eiser Gemeng behalen, enger Gemeng déi all Dag méi grouss gëtt...


J’habite Mullendorf depuis avril 2010 avec mon concubin Paulo Muacho et notre fils Thomas de 7 ans. Nous apprécions la vie quotidienne que nous avons dans la commune. On y trouve la qualité de vie d’un village où tout le monde se connaît mais aussi les avantages de la ville: supermarché, pharmacie, boulangerie, centre médical, restaurants, clubs de sports connus et reconnus de tous.

J’ai fait des études de traductrice (Langues Etrangères Appliquées) à Strasbourg et ensuite j’ai intégré l’entreprise familiale, la Bijouterie Kass-Jentgen et fils, en 1996. Cela fait donc 21 ans que je suis dans le commerce et que quotidiennement je suis au contact avec bon nombre de personnes. De nature sociable et joyeuse, j’adore mon métier. Je suis engagée dans l’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg et je suis membre du Rotary Club. Nouvellement engagée au sein de la section locale du DP, je voudrais m’impliquer davantage dans la vie de la commune et être plus proche de mes concitoyens, résoudre leurs éventuels problèmes et surtout contribuer à garder cette qualité de vie que nous avons dans notre commune qui grandit à vue d’œil ….